Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Aktualności

1-5 z 97
30/01/2022

Ósma edycja podyplomowych studiów "pomocy publicznej" na SGH

W dniu 30 stycznia 2022 r. Andrzej Kaznowski, wspólnik Easy State Aid, przeprowadził zajęcia w ramach ósmej edycji Podyplomowych Studiów "Pomocy Publicznej" organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tematyka prowadzonych zajęć obejmowała:

  • pomoc publiczną na ochronę środowiska
  • case studies z zakresu aktualnego orzecznictwa sądów unijnych w obszarze prawa pomocy publicznej (m. in. w oparciu o wyroki w takich sprawach jak: T-167/19 Tempus Energy Germany GmbH i Tempus Energy Sweden AB przeciwko Komisji, T-263/15 RENV Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo przeciwko Komisji, C-933/19 P Autostrada Wielkopolska S.A. przeciwko Komisji oraz C-562/19 P Komisja przeciwko Polsce
WIĘCEJ

27/01/2022

Komisja przyjmuje CEEAG

Komisja przyjęła wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. (CEEAG). CEEAG stanowią najważniejszy zestaw reguł dopuszczalności pomocy publicznej w kontekście realizacji ambitnych celów klimatycznych UE oraz konieczności utrzymania konkurencyjności europejskiego przemysłu

Inaczej niż w przypadku innych wytycznych (takich jak wytyczne dotyczące wspierania IPCEI, czy wytyczne w sprawie promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka), Komisja dokonała daleko idących zmian w porównaniu z wytycznymi obowiązującymi od połowy 2014 r.

Tekst CEEAG został zatwierdzony już w grudniu 2021 r., natomiast, pomimo braku publikacji wytycznych w Dzienniku Urzędowym, KE będzie stosowała nowe reguły do oceny środków pomocowych od dnia 27 stycznia 2022 r.

WIĘCEJ

07/12/2021

Master’s in European and International Trade and Tax Law

W dniach 6-7 grudnia 2021 r. Andrzej Kaznowski, wspólnik Easy State Aid, poprowiadził wykład i seminarium pt. "Fiscal State Aid" w ramach studiów organizowanych przez Uniwersytet w Lund. Andrzej Kaznowski jest zapraszany do prowadzenia zajęć w Lund nieprzerwanie od 2012 r.
WIĘCEJ

06/12/2021

Komisja przyjmuje nowe wytyczne dotyczące pomocy w zakresie finansowania ryzyka

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka. Od 1 stycznia 2022 r. nowe wytyczne zastąpią obowiązujące od 1 lipca 2014 r. wytyczne o tym samym tytule

Wprowadzone przez Komisję zmiany obejmują m. in. następujące kwestie:

  • wymóg przedstawienia analizy występującej na rynku luki w dostępie do finansowania ograniczony zostaje do programów pomocowych o znacznych budżetach
  • wprowadzone zostają uproszczone warunki oceny dla programów pomocowych adresowanych wyłącznie do start-upów i MŚP, które nie dokonały jeszcze pierwszej komercyjnej sprzedaży
  • następuje uspójnienie terminologii (w szczególności definicji) pomiędzy wytycznymi a rozporządzeniem nr 651/2014 (GBER)
  • usunięte zostają wyjaśnienia dotyczące występowania pomocy publicznej (w szczególności w kontekście zasady pari passu), ponieważ zagadnienia te są zaadresowane w Zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nowe wytyczne dostepne są tutaj

 

W przeszłości eksperci Easy State Aid wielokrotnie doradzali w sprawach dotyczących utworzenia i funkcjonowania struktur inwestycyjnych, wymagających stosowania wytycznych dotyczących pomocy w zakresie finansowania ryzyka oraz GBER

WIĘCEJ

30/11/2021

Komisja wyraża zgodę na kolejne aukcje dla OZE w Polsce

Komisja Europejska uznała za zgodne z rynkiem wewnętrznym przedłużenie polskiego systemu wsparcia na rzecz OZE opartego o mechanizm aukcyjny. Tym samym, KE zaakceptowała plany organizowania kolejnych aukcji w latach 2022-2027 na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wskazując że budżet zgłoszonego środka pomocowego może wynieść prawie 44 mld zł

Decyzja Komisji jest dostępna tutaj

Wspólnicy Easy State Aid wspierali polską administrację w postępowaniu notyfikacyjnym prowadzącym od uzyskania zgody Komisji

WIĘCEJ