Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Aktualności

1-5 z 92
30/07/2021

nowe zawiadomienie komisji w sprawie egzekwowania zasad pomocy państwa przez sądy krajowe

W dniu 30 lipca 2021 r. zostało opublikowane nowe Zawiadomienie Komisji w sprawie egzekwowania zasad pomocy państwa przez sądy krajowe

Komisja od wielu lat podkreśla rolę sądów krajowych w egzekwowaniu zasad pomocy państwa na poziomie poszczególnych państw członkowskich

Nowe Zawiadomienie jest źródłem wskazówek odnośnie do roli sądów krajowych w kontekście kontroli udzielania pomocy publicznej na poziomie krajowym

WIĘCEJ

23/07/2021

komisja przyjęła dzisiaj rozporządzenie nowelizujące GBER

KE przyjęła dzisiaj rozporządzenie, w którym akceptuje rozszerzenie katalogu wyłączeń spod obowiązku notyfikacji w odniesieniu do niektórych przeznaczeń pomocy publicznej

Zmiana odnosi się do pomocy przyznawanej przez władze krajowe na projekty finansowane w ramach niektórych centralnie zarządzanych programów UE przewidzianych w nowych wieloletnich ramach finansowych (w szczególności "Horyzont Europa", fundusz InvestEU) oraz do przeznaczeń pomocy, które mają za zadanie wspierać transformację ekologiczną i cyfrową oraz odbudowę gospodarki po pandemii CoVID-19

WIĘCEJ

07/06/2021

Komisja rozpoczyna konsultacje projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią

KE rozpoczęła konsultacje publiczne projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią (CEEAG), które z dniem 1 stycznia 2022 r. mają zastąpić obowiązujące w latach 2014-2021 wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią (EEAG)

CEEAG to kluczowy zestaw reguł dopuszczalności pomocy publicznej w kontekście ambitnych celów klimatycznych UE oraz konieczności utrzymania konkurencyjności firm przemysłowych prowadzących działalność w UE

WIĘCEJ

21/05/2021

Komisja publikuje projekt nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka

Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące projektu wytycznych w sprawie promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka. Z dniem 1 stycznia 2022 r. nowe wytyczne mają zastąpić wytyczne pod tym samym tytułem obowiązujące od dnia 1 lipca 2014 r.

Opublikowany projekt zakłada raczej kosmetyczne korekty obecnie obowiązujących reguł, które nie powinny mieć wpływu na zasady udzielania pomocy w formie finansowania ryzyka objętej rozporządzeniem KE nr 651/2014 (GBER)

WIĘCEJ

20/05/2021

Komisja wydaje decyzję w sprawie polskiego systemu wsparcia morskich farm wiatrowych

W dniu 20 maja 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą zgodność z rynkiem wewnętrznym polskiego systemu wsparcia morskich farm wiatrowych uregulowanego w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Maksymalny budżet programu pomocowego wynosi 22,5 mld EUR

Wspólnicy Easy State Aid od początku 2019 r. wspierali Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, aby zapewnić zgodność ustawy z wytycznymi Komisji w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią (EEAG). Doradztwo Easy State Aid obejmowało wszystkie etapy postępowania prenotyfikacjnego oraz notyfikacyjnego, wraz z przygotowaniem planu ewaluacji programu pomocowego

WIĘCEJ