Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Aktualności

1-5 z 120
04/03/2024

Dziesiąta edycja podyplomowych studiów "pomocy publicznej" na SGH

W dniach 2 i 3 marca 2024 r. Andrzej Kaznowski, wspólnik Easy State Aid, przeprowadził zajęcia w ramach dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów "Pomocy Publicznej" organizowanych przez Szkołę Główną Handlową. Tematyka prowadzonych zajęć objemowała:

 • pomoc publiczną na ochronę środowiska
 • pomoc publiczną w sektorze energetycznym
 • case studies z zakresu aktualnego orzecznictwa sądów unijnych w obszarze prawa pomocy publicznej (m. in. w oparciu o wyrok TSUE w połączonych sprawach C-73-22 P i C-77/22 P Grupa Azoty i in. przeciwko Komisji oraz postanowienie TSUE w sprawie C-220/23 R. sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki)
WIĘCEJ

13/12/2023

Komisja przyjmuje nowe rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis

W dniu 13 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane dwa rozporządzenia dotyczące zasad udzielania pomocy de minimis w UE:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, czyli tzw. ogólne rozporządzenie de minimis, oraz
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Oba rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i będą obowiązywały do końca 2030 r. Zastąpią odpowiednio rozporządzenie KE nr 1407/2013 oraz rozporządzenie KE nr 360/2012. Po wejściu w życie rozporządzeń państwa członkowskie będą miały sześć miesięcy na dostosowanie krajowych programów do zaktualizowanych reguł

  WIĘCEJ

  01/12/2023

  trzecie wydanie komentarza do rozporządzenia komisji nr 651/2014

  W Systemie Informacji Prawnej LEX ukazało się trzecie wydanie Komentarza do rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Autorami Komentarza są wspólnicy Easy State Aid

  Zaktualizowana publikacja uwzględnia przede wszystkim omówienie przepisów dotyczących nowych kategorii pomocy objętych zwolnieniem z obowiązku notyfikacji na podstawie art. 108 ust. 3 TFUE, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r.:

  • pomocy związanej z projektami na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośći (RLKS)
  • pomocy na nowe kategorie projektów B+R, takich jak projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości, czy projekty teamingowe
  • pomocy inwestycyjnej na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych
  • pomocy związanej z zapewnieniem dostępu do internetu (pomoc na stałe sieci szerokopasmowe, pomoc na sieci ruchome 4G i 5G, pomoc na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, pomoc w formie bonów łączności)
  • pomocy zawartej w instrumentach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU

  Komentarz został także uzupełniony o wyjaśnienia dotyczące pozostałych zmian wprowadzonych rozporządzeniem KE nr 2021/1237 oraz o aktualne orzecznictwo sądów i interpretacje dotychczas obowiązujących przepisów

  WIĘCEJ

  20/11/2023

  Kolejna nowelizacja zasad stosowania instrumentów kryzysowych

  Komisja Europejska znowelizowała Tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Zmiana dotyczy przedłużenia o sześć miesięcy okresu obowiązywania wybranych sekcji ram, któych celem jest zapewnienie możliwości udzielania wsparcia w reakcji na kryzys będący następstwem rosyjskiej agresji na Ukrainę i bezprecedensowego wzrostu cen energii

  KE uznała, że przyznawanie ograniczonych kwot pomocy zgodnie z sekcją 2.1 ram tymczasowych oraz pomocy rekomensującej wysokie ceny energii zgodnie z sekcją 2.4 ram tymczasowych będzie dopuszczalne do połowy 2024 r.

  WIĘCEJ

  06/10/2023

  Komisja zatwierdza kolejny program wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

  W dniu 6 października 2023 r. Komisja wydała decyzję potwierdzającą zgodność
  z rynkiem wewnętrznym programu pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Pomoc została oceniona na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b TFUE oraz sekcji 2.4 Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy

  Pomoc będzie udzielana na podstawie rządowego programu przyjętego przez Radę Ministrów a nabór wniosków zostanie przeprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dostępnej pomocy wynosi ponad
  5 mld PLN

  Podobnie jak w odniesieniu do analogicznego programu pomocowego dotyczącego 2022 roku (sprawa SA.104932 ), również w tym przypadku Wspólnicy Easy State Aid byli bezpośrednio zaangażowani w postępowanie przed KE, wspierając polską administrację i beneficjentów

  Decyzja Komisji jest dostępna tutaj

  WIĘCEJ